Skip to main content

Не, не се ова секвенци од некој филм. Ова се фотографиите на Samuel Castan. Кинематографскиот стил, кој овој автор го користи, е начинот на кој тој ги гледа луѓето преку своите фотографии. 

Секој кадар е приказна за себе, филм во една фотографија а, актери се сите, па дури и улиците и зградите.

 

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c12

c13

c22

c23

c32

c42

c44

c55

c66

c134

c345

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...