ЕКВ – Као да је било некад

Ви нудиме три верзии на една прекрасна песна.

јас секогаш ги слушам сите три.

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...